You are getting so very relaxed!
Aug. 12, 2022

ASMR keyboard writing in relaxing Norwegian with hypnotic echoing and beautiful relaxing music (2 hours sleep friendly)

ASMR keyboard writing in relaxing Norwegian with hypnotic echoing and beautiful relaxing music (2 hours sleep friendly)

Appreciate this episode? Buy me a coffee! :)Love this podcast? Tell me (and the world)Join me on FacebookHere is the original script for this episode in NORWEGIAN. 
Relax with slow Norwegian, August 2022
Tiden flyr. Dagene går. Tenk at det er kommet til ...


Appreciate this episode? Buy me a coffee! :) Love this podcast? Tell me (and the world) Join me on Facebook Here is the original script for this episode in NORWEGIAN. 

Relax with slow Norwegian, August 2022

Tiden flyr. Dagene går. Tenk at det er kommet til sommerens slutt allerede. Nå sitter jeg på mitt gamle kontorrom der hvor jeg bodde før og skriver innholdet til en ny episode. Jeg kan ikke forstå at det nesten har gått en hel måned siden sist. 

Forrige gang hadde jeg mikrofone nærmere tastaturet med fokus på lydene derfra. Denne gangen sitter jeg og skriver med mikrofonene veldig nært munnen min. Ikke mer enn 5-10 cm. Jeg er nysgjerrig på hva jeg liker best og hva dere liker best av disse to alternativene. Kanskje kommer det an på dagsformen? Om man vil ha en stemme helt nærmt ørene eller ikke. Jeg lytter til meg selv samtidig mens jeg skriver, og jeg merker at jeg blir litt tungpustet av å snakke så veldig stille. Jeg holder liksom igjen litt på pusten for å ikke blåse for mye luft ut av gangen, for da “smeller” det i mikrofonene og dermed i våre ører. Det er ikke så behagelig å høre på syns jeg.

Innimellom så raser det ideer i mitt hode om hva jeg kan ta meg til her på podkasten. Jeg har fått tilbakemeldinger fra dere om at dere liker at det er litt forskjell i episodene og innholdet. Jeg har i det siste tenkt på å bare lage lister med ord, eller lese opp i fra en kokebok eller noe, da selve innholdet ikke er det viktigste, bare at det gjennomføres på en rolig og behagelig måte. 

I begynnelsen av denne podkasten, leste jeg mye fra snl.no som er nettsidene Store norske leksikon. Derfra er mange artikler lovlig å gjengi uten å ha avtale med forfatteren. Jeg leste fra store norske leksikon, jeg leste fra min egen blogg og fra skattkista, et skole- og hjemmeleksikon. Jeg tror det var kalt et konversasjonsleksikon. Kunnskap for å ha noe å snakke om. Jeg for min egen del likerbest å snakke om det som foregår inne i meg og inne i deg, filosofere over hva vi er, hva verden er og hva vi gjør her. Meningen med livet og disse greiene. Og så liker jeg å snakke, eller konversere på fint, om ideer og drømmer og hvordan vi kan oppnå disse. 

Hva liker du å snakke om når du treffer en nær og kjær venn? 

Jeg begynner å gå litt tom for ord i dag. Jeg har ikke så mye å dele akkurat nå. 

Men jeg skal grave litt. Med det mener jeg at jeg skal utforske mitt eget hode litt for å se om noe dukker opp som jeg har lyst å skrive litt om her og nå. 

Jeg kan jo nevne at Eir og jeg kom tilbake fra en biltur for noen dager siden. Vi tok oss en skikkelig fin jentetur, henne og jeg. Først besøkte vi Mikkelparken i Kinsarvik, så kjørte vi til Lillestrøm og gikk i klatrepark der før vi kjørte til Oslo og var 3 dager på Bogstad gård hvor de har kaniner og høns og kalkun og husdyr, i tillegg til en nydelig fauna av en hage med både spiselige planter og vekster samt det som bare er til glede for øyet. Vi var veldig heldige som fikk bruke så mye tid på besøk på denne fine plassen, da vi kunne overnatte i bilen der i lys av at vi besøkte en venn som bor der. For de har ikke et overnattingstilbud der. Men det er vel verdt å besøke denne plassen bare for et dagsbesøk, spesielt hvis det er sommer og varmt, da det er en badeplass like ved. Bogstadvannet heter det der. Det er også gratis å parkere og de har kafe der på dagtid mellom 12:00 og 16:00 mener jeg. Men ta ikke mitt ord for det. Finn det ut selv dersom du planlegger et besøk. Det var veldig avslappende å henge i parken der med nydelig utsikt og behagelig, familievennlig atmosfære. God plass!  

Etter dette kjørte vi til Bjørneparken i Flå, som ligger i Hallingdal. Vi hadde en kjempefin dag der også og en veldig fin avslutning på turen vår. Vi kjørte opp på fjellet og parkerte midt mellom lyng og annen buskvekst før vi kjørte til Voss morgenen etter. 

Jeg glemte å nevne at vi på turen bort tok en spasertur på fjellet og sklei på rumpa ned snøen som ikke har smeltet enda, og som kanskje aldri smelter, med mindre vi har heterekorder. Det var gøy og spennende for oss begge å ake på snøen en sommerdag i slutten av Juli! 

Men nå er vi hjemme igjen og bruker dagene så godt vi kan til å være ute og nyte resten av sommeren som betyr helt nede i 12 grader og regn! Men vi kler oss og går ut i skogen, lager bål og leter etter sopp og bær. Det er deilig å være ute og det er noe rart med det for all mat smaker liksom mye bedre også når vi tilbereder den ute!  De siste dagene har vi funnet kantareller og steinsopp, og jeg har merket en nysgjerrighet for soppens verden. I går gikk vi ut med soppbok, og jeg oppdaget en ny matsopp. Ny for meg vel og merke, og det skal lite til, for jeg har aldri egentlig vært på sopptur. Så nå har jeg lyst til å lære mer, slik jeg har mer å gjøre på ute utover høsten også! Soppen jeg fant i går heter rødgul piggsopp og kan ikke lett forveksles med noe annet, derfor følte jeg meg nokså trygg da jeg la den i kurven. Jeg har ikke smakt den enda! Men det blir spennende. I forigårs laget jeg en rett av løk, ris og kantarell. Det var veldig godt. 

Se der ja. Jeg hadde visst litt på hjertet likevel. 

Nå ser jeg at jeg har spilt inn i 45 minutter og jeg tenker at det er en passelig lengde på denne episoden. Jeg skal jo også lese inn denne teksten og kanskje også legge ut noen ord. Vi får se. Jeg ønsker å finne en måte jeg kan sørge for at jeg er motivert til å lage disse episodene jevnt og trutt, og hvis jeg gir meg selv for mye jobb ved hver episode, så krever det mer av meg å motivere meg til å gjøre jobben. Naturlig nok. Så det jeg ønsker å finne er vel en balanse. Noe som skaper verdi hos deg og meg og som ikke føles som jobb. Jeg elsker jo dette selv om det er tidkrevende. Når jeg ikke klarer å organisere tiden min godt nok, så blir jeg hengende etter og det føles ikke noe bra, for jeg ønsker å skape. Jeg ønsker å stille opp og gjøre de tingene som jeg føler gir meg både mestring og glede! 

Magen min romler og jeg glemmer at jeg har sagt at det var på tide å avslutte for denne gang. 

Da vil jeg bare til sist minne på at det er så verdsatt om du legger igjen et review der du lytter til podkcasten og gjerne følg meg på Facebook også: Relax with slow Norwegian podcast. 

Google translated text into english:

Relax with slow Norwegian, August 2022

Time flies. The days go by. Think that it has come to the end of summer already. Now I'm sitting in my old office room where I used to live and writing the content for a new episode. I can't believe it's been almost a whole month since the last time. 

Last time I had microphones closer to the keyboard focusing on the sounds from there. This time I sit and write with the microphones very close to my mouth. No more than 5-10 cm. I'm curious what I like best and what you like best of these two options. Maybe it depends on the form of the day? Whether you want a voice very close to your ears or not. I listen to myself at the same time as I write, and I notice that I'm getting a little short of breath from speaking so very quietly. I kind of hold my breath a little bit so as not to blow too much air out of the room, because then it "bangs" in the microphones and thus in our ears. I don't think it's very pleasant to listen to.

From time to time, ideas race through my head about what I can do here on the podcast. I have received feedback from you that you like that there is a slight difference in the episodes and the content. Lately I've been thinking about just making lists of words, or reading from a cookbook or something, as the content itself isn't the most important thing, just that it's carried out in a calm and pleasant way. 

At the beginning of this podcast, I read a lot from snl.no, which is the Store norske lexikon website. From there, many articles are legal to reproduce without having an agreement with the author. I read from large Norwegian encyclopedias, I read from my own blog and from the treasure chest, a school and home encyclopedia. I think it was called a conversational dictionary. Knowledge to have something to talk about. For my part, I like to talk about what goes on inside me and inside you, philosophizing about what we are, what the world is and what we do here. The meaning of life and these things. And then I like to talk, or converse nicely, about ideas and dreams and how we can achieve them. 

What do you like to talk about when you meet a close and dear friend? 

I'm starting to run out of words today. I don't have much to share right now. 

But I'll do some digging. By that I mean that I will explore my own head a little to see if something comes up that I want to write about here and now. 

I can mention that Eir and I returned from a road trip a few days ago. We took a really nice girl's trip, her and I. First we visited Mikkelparken in Kinsarvik, then we drove to Lillestrøm and went to the climbing park there before we drove to Oslo and spent 3 days at Bogstad farm where they have rabbits and chickens and turkeys and livestock, in addition to a lovely fauna of a garden with both edible plants and growths as well as what is only pleasing to the eye. We were very lucky to spend so much time visiting this nice place, as we were able to spend the night in the car there as we were visiting a friend who lives there. Because they don't have an accommodation offer there. But it is well worth visiting this place just for a day visit, especially if it is summer and hot, as there is a swimming place nearby. It's called Bogstadvannet there. It is also free to park and they have a cafe there during the day between 12:00 and 16:00 I think. But don't take my word for it. Find out for yourself if you are planning a visit. It was very relaxing to hang out in the park there with lovely views and a comfortable family friendly atmosphere. Good space!  

After this we drove to Bjørneparken in Flå, which is located in Hallingdal. We had a great day there too and a very nice end to our trip. We drove up the mountain and parked in the middle of heather and other shrubbery before driving to Voss the following morning. 

I forgot to mention that on the trip away we took a walk on the mountain and slid on our bums down the snow that hasn't melted yet, and may never melt, unless we have record heat. It was fun and exciting for both of us to sled on the snow on a summer day at the end of July! 

But now we are back at home and using the days as best we can to be outside and enjoy the rest of the summer, which means down to 12 degrees and rain! But we get dressed and go out into the forest, make a fire and look for mushrooms and berries. It's lovely to be outside and there's something strange about it because all food somehow tastes much better when we prepare it outside! In the last few days we have found chanterelles and porcini mushrooms, and I have noticed a curiosity for the world of mushrooms. Yesterday we went out with a mushroom book, and I discovered a new edible mushroom. New to me to be sure, and it doesn't take much, because I've never really been on a mushroom trip. So now I want to learn more, as I have more to do outside in the autumn too! The mushroom I found yesterday is called a red-yellow porcupine and cannot easily be confused with anything else, so I felt quite safe when I put it in the basket. I haven't tasted it yet! But it will be exciting. Last year I made a dish of onions, rice and chanterelles. It was very good. 

Look there, yes. Still, I had a bit of a crush on me. 

Now I see that I have recorded for 45 minutes and I think that is a suitable length for this episode. After all, I will also read this text and perhaps also post a few words. We'll see. I want to find a way to make sure I'm motivated to make these episodes consistently, and if I'm giving myself too much work with each episode, then it takes more of me to motivate myself to do the work. Naturally. So what I want to find is a balance. Something that creates value for you and me and that doesn't feel like work. I love this , even if it is time-consuming. When I don't manage to organize my time well enough, I fall behind and it doesn't feel good, because I want to create. I want to stand up and do the things that I feel give me both mastery and joy! 

My stomach rumbles and I forget that I said it was time to call it quits this time. 

Finally, I just want to remind you that it is so appreciated if you leave a review where you listen to the podcast and feel free to follow me on Facebook too: Relax with slow Norwegian podcast. 

Tusen takk for at du er her og for at du er du. Jeg er så takknemlig for å få lov til å være i ditt liv. 

#Asmr #tingles #relax #braingasm #bedtime #fairytale #meditation #book #Norwegian #learn norwegian #whispering #whisper #whispered #soft voices #soft spoken #binaural #storm #Norway #meditation #meditate #sleep #hypnosis